Arkiv

<< Klik for at se indhold >>

Arkiv

Versionsbeskrivelser, der går et par år tilbage, vil være at finde herunder.

 

Version 19.4


Indeholder et opdateret Medicinmodul, der understøtter FMK version 1.4.4.E4. Udover nye funktionaliteter, hvoraf en stor andel omhandler dosisdispenseret medicin, har der ligeledes været fokus på optimering af selve brugen af modulet Medicin i EG Clinea i form af udvikling af ønsker hertil. Derudover har Ydelsesregistrering fået tilføjet ny standard ved e-faktura, hvilket har bevirket medsendelse af flere oplysninger, samt muligheden for at vedhæfte filer til en e-faktura. Versionen understøtter ligeledes MedCom kravet om understøttelse af ny version af dynamiske blanketter (DDB). Der er ydermere ændringer til laboratoriesvar med introduktion af en ny status 'Svar set' i labtilbagesvar. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 19.3


Indeholder mulighed for at indberette KOL til RKKP fra Journal. Der er også en integration til Liva Healthcare. Versionen indeholder desuden en ændring til relationstyper. En ny funktion ifm. Landspatientregisteret (LPR), hvor resultatindberetning fremadrettet kan foretages sammen med LPR indberetning. Patientportalen har fået tilføjet oplysningsskema med mulighed for nye og flere spørgsmålstyper, som giver et mere dynamisk oplysningsskema. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 19.2


Indeholder forbedret og ny funktionalitet til udskrivning som eksempelvis udskrivning til vedhæft og sammensætning af et dokument. Lettere multimarkering af kontakter i Journalen er ligeledes implementeret i versionen, hvilket var det ønske, der var flest tilhængere af ved afstemning i EG Clinea Brugergruppen. Derudover understøtter versionen en række MedCom krav som eksempelvis understøttelse af nye standarder for udskrivnings- og ambulantepikriser, ny standard til mikrobiologisvar og ny version af CPR-servicen. Versionen indeholder også tilføjelser til det nye Landspatientregister, hvor Opfølgning har fået tilføjet fanebladet 'LPR' for de brugere, der benytter og indberetter til LPR. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 19.1


Indeholder implementering af udvidet mulighed for fremadrettet at kunne sende recepter elektronisk via FMK fra modulet Medicin i EG Clinea på præparater fra den nye officielle liste indeholdende magistrelle præparater samt visse egne præparater oprettet i Systemmanager. Derudover understøttes muligheden for at indberette oplysninger til det nye Landspatientregister (LPR3) i forbindelse med patienters kontakt med sundhedsvæsenet. Ydermere er ny funktionalitet til telefoniløsningen i EG Clinea implementeret, hvor det er blevet muligt at få vist en historik over opkald ved brug af link i menuen til telefon. Samtidig er alle vejledninger til telefoni kommet med i manualen til EG Clinea. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 18.4


Indeholder implementering af specialerne psykiatri, kirurgi og intern medicin fremadrettet skal kunne modtage og behandle sygehushenvisninger. Ydermere er EG Clinea blevet certificeret til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) version 1.4, hvor ændringer, der fremhæves er nye kolonner, ændringer til sygeplejersker med autorisationsID i EG Clinea samt ændringer til samtykke. To andre og nye funktioner i version 18.4 er muligheden for at sende PDF dokumenter til en patients e-Boks og muligheden for at åbne klinikkens Intras ved klik på et nyt ikon i EG Clinea. EG Healthcare Salg kan kontaktes for yderligere information. Versionen er også forberedt til at kunne understøtte den nye app 'Min Læge'. Og endeligt har telefoni løsningen i EG Clinea i version 18.4 fået tilføjet ny funktionalitet i form af eksempelvis at kunne skifte mellem at skjule og vise opkaldsvinduet. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 18.3


Indeholder implementering af en række MedCom krav, som eksempelvis at kunne sende henvisninger på baggrund af 'Den gode kommunehenvisning' til kommunal forebyggelse (Kommune forebyggelse) samt modtage et afslutningsnotat, som kommunen sender efter den kommunale forebyggelsesindsats er afsluttet. Som følge heraf er implementeret tilretninger i henvisningsmodulet generelt, hvor det eksempelvis gælder vedhæftninger og udvidelse med information fra stamdata i listen til valg af modtagere for henvisninger og sendte svar. Derudover er elektroniske forløbsplaner forberedt og udvidet til at kunne oprettes på patienter diagnosticeret med diabetes type-2 (T90) direkte fra Journal modulet i EG Clinea, når KiAP (Kvalitet i Almen Praksis) giver melding om, at forløbsplaner for diabetes type-2 patienter kan anvendes. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 18.2


Indeholder sikring af EG Clinea i henhold til GDPR (persondataforordningen). Håndtering af dagskontrol og samleopgørelsen i forbindelse med kronikerhonorar er implementeret, samtidig med introduktion af globalt ikon i bundlinjen samt i forløbsdiagnoser i patientens journal. I Opfølgning er tilføjet faneblad til forløbsplandata til fejlhåndtering. Opfølgning er desuden ændret til at være et modul med den store fordel, at Opfølgning ikke lukkes ved brug af 'Spring til' funktionen. Funktionen 'Opdater' er ændret til <F12> overalt inklusiv i Opfølgning. Menupunktet til 'Lås alt op' er fjernet, da systemet i stedet håndterer låsning på forbedret vis, hvorfor antallet af utilsigtede låsninger gerne skal være betydelig reduceret. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 18.1


Indeholder implementering af bivirkningsindberetning til Lægemiddelstyrelsen direkte fra modulerne Medicin og Vaccination samt elektroniske forløbsplaner på patienter diagnosticeret med KOL (R95) direkte fra Journal modulet. I Opfølgning er det muligt på fanebladet Rekvisitioner at multimarkere og derved foretage status skifte for flere rekvisitioner på én gang. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 17.3


Indeholder implementering af en række MedCom krav. Blanket modulet kan vise FP attester - en ny type DDB (dynamisk e-blanketter). Derudover har en udvidelse af tilbagesvarsprojektet fra MedCom, implementeret i version 16.4.1, ført til implementering af røntgentilbagesvar i version 17.3. Yderligere er implementeret en ny funktion til diabetes indberetning for almenlæger, da indberetning til Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) fremadrettet er et lovkrav i forbindelse med diabetes indberetning. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 17.2


Indeholder en ny online manual til EG Clinea, som fortsat åbnes med <F1> fra EG Clinea. Manualen åbner i en browser og indeholder en menu med links til vejledninger og videoer. Indholdsmæssigt har moduler og andre emner fået tilføjet 'forsider' med bl.a. 'Ofte stillede spørgsmål' og 'Tips & Tricks'. Derudover er manualens søgefunktion forbedret, da den automatisk understøtter '*' i søgningen, og derved viser flere søgeresultater. Læs versionsbeskrivelsen  

 

Version 17.1


Indeholder en større vedligeholdelsesopgave af EG Clinea, som ikke er af visuel karakter. Derudover er der implementeret et par af de kundeønsker, som der har været stor efterspørgsel på. De ændringer omhandler registrering via Ankomstterminal, automatisk kodning af ydelse ved afsendelse af korrespondancebrev, omdøbning af blanketnavne, ændring til 'Vis kode' funktionen i Journalen, tilføjelse af 'Brugere m. titel' i journaludskrift skabelonen samt tilføjelse af et link til en patients Sundhedsjournal. Læs versionsbeskrivelsen  

 

Version 16.4.1


Indeholder håndtering af, at der fra central side holdes styr på, hvad status er på laboratorie rekvisitioner i forbindelse med WebReq. Versionen indeholder håndtering af status på bestilte rekvisitioner indenfor det diagnostiske område (laboratorium, mikrobiologi, patologi). 'Opfølgning' har fået tilført nye statusmeddelelser på bestilte rekvisitioner, bl.a. i form af indikation for om patienten er informeret om resultatet på rekvisitionen og tilhørende prøver - for henholdsvis laboratoriesvar, mikrobiologi og patologi. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 16.4


Indeholder et opdateret Medicinmodul, der understøtter kravene sat af Sundhedsdatastyrelsen til FMK version 1.4.4. Modulet indeholder ikke alene en række nye funktioner, der har også været fokus på optimering med hensyn til brugen af modulet. Derudover indeholder versionen ændringer til henvisninger, laboratoriesvar og WebReq. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 16.3


Indeholder ny funktion til nem oprettelse af kreditnota og automatisk login i Cure4you fra' Links'. Samtidig har vi optimeret Ydelsesregistrering i forbindelse med den halvårlige regulering af honorarer i EG Clinea. Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 16.2


Indeholder en række nye funktioner, hvor vi eksempelvis kan nævne, at vi i Statistik har tilføjet nyt modul 'Diagnoser' samt mulighed for at tilføje og søge i feltet 'Udvidet note'. Samtidig har vi indført ny licensstyring, hvilket bevirker færre licensfejl ved opstart af EG Clinea. Desuden har vi forøget sikkerheden på Patientportalen ved at indføre tid på login perioden, mens vi samtidig har gjort login mere brugervenlig ved en ændring af antal karakterer til sikkerhedskoden.

Læs versionsbeskrivelsen

 

Version 16.1


Introducerer en række nye funktioner og et nyt modul - INR modulet til registrering af koagulationsværdier. Vi præsenterer også muligheden for, at klinikken kan tilmelde sig automatiske opdateringer af blanketter. Derudover har vi lavet en række tilføjelser til Patientportalen, der giver patienterne flere selvbetjeningsmuligheder, hvor vi kan fremhæve muligheden for, at klinikken kan åbne op for, at patienter kan booke tid samme dag eller fra dag til dag. Tilskudsansøgning (TAS) vil derudover blive tilføjet til FMK-modulet i løbet af versionen. Læs versionsbeskrivelsen