Opret recept på patient uden fuldt CPR

<< Klik for at se indhold >>

Opret recept på patient uden fuldt CPR

Patienter uden fuldt CPR-nr., f.eks. turister, har ikke et medicinkort i samme omfang, som patienter med fuldt CPR-nr. Derfor vil der være visse begrænsninger i funktioner og visuelt udseende.  

 

Det er muligt at oprette recepter, forny recepter, slette ikke afsendte recepter, udskrive recepter og vise detaljer.

 

Da der ikke er ordinationer men udelukkende recepter på patienter uden fuldt CPR-nr., har EG Clinea en intern funktion, hvor recepten kan angives som værende "Fast medicin" med henblik på et bedre overblik over patientens medicin. En oversigt over patientens faste medicin kan fremfindes med <F4>, hvorfra fornyelser også kan foretages.

 

Opret recept med <Ctrl+Ins>.

 

På receptdelen vil feltet til markering af dosisdispenseret kun være muligt, hvis det valgte præparat, i taksten, tillader det. Det samme er gældende for feltet til udfyldelse af genudlevering.

 

Genudlevering kan angives på recepten, hvor det defineres, hvor mange gange recepten må genudleveres samt tidsinterval imellem hver udlevering. Der er mulighed for at beregne genudlevering med <Ins> i første felt.

OBS! Genudlevering er ikke tilladt på visse typer af medicin, herunder f.eks. (men ikke udelukkende) kopieringspligtig medicin. I tilfælde hvor genudlevering ikke er tilladt, vil felterne til genudlevering automatisk blive deaktiverede.

 

Hvis der på Patienthovedet er angivet et apotek som fast udleveringssted, vil det være valgt i 'Udlevering' på recepten. Et andet apotek/udleveringssted kan vælges med <Ins> i feltet 'Apotek'. Feltet kan ryddes med <Del>, hvorved recepten i stedet vil blive sendt til Receptserveren.

 

Ved oprettelse af flere recepter, er det muligt at gemme informationer som apotek, udlevering og ordreinstruktioner på knappen <Apotek> i medicinmodulet. Det vil ske første gang, der på en recept vælges apotek, udlevering eller ordreinstruktion. De informationer vil efterfølgende blive tilføjet på alle recepter, der oprettes, indtil FMK modulet lukkes. Hvis det valgte apotek ønskes ændret for alle recepter efter, at de er blevet oprettet, men endnu ikke er sendt, kan det ske ved at klikke på <Apotek> og her vælge et andet apotek. Så længe recepterne ikke er sendt til FMK, kan ændringen foretages.

 

Recepter til patienter uden fuldt CPR-nr. bør ikke sendes til Receptserveren, men i stedet bør der vælges et apotek som udleveringssted.

 

Skærmbilleder


Opret recept på patient uden fuld cpr

 

Opret recept på patient uden fuld cpr selve formen