Felter på patienthovedet

<< Klik for at se indhold >>

Felter på patienthovedet

Vær opmærksom på hjælpelinjen og højreklik menuen, som viser de forskellige muligheder i de enkelte felter.

 

CPR


Anvendes til enten at finde en patient frem eller oprette en patient.

 

Indtast patientens CPR-nr. for at finde patienten frem. Alternativt indtast fødselsdatoen (ved fødselsdag vises et dannebrogsflag ved siden af CPR-nr. feltet) og vælg <Enter> for at åbne 'Find patient'. Find patienten i listen over patienter med den angivne fødselsdato, marker og vælg patienten med <Enter>.

 

En patient kan også fremfindes ved at skrive patientens fornavn. Skrives fornavnet i feltet til CPR-nr. vil fokus automatisk skifte til feltet 'Fornavn'.

 

Fornavn, Efternavn og Kaldenavn


Har fonetisk søgning på ø, ü og ö samt på t og d i felterne 'Fornavn' og 'Efternavn'. Hvis der f.eks. søges på ’Møller’, vises også patienter med navnet ’Müller’ og ’Möller’, mens søgning på 'Peder' også viser resultater for 'Peter'.

 

Adresse


Kan skjules med (###) ved at sætte flueben i den lille tjekboks til højre for feltet. Det vil også skjule Post/by. Ved fokus vises feltets indhold.

 

Der er link til at finde på kort med <F3> eller finde rute med <F4> fra feltet 'Adresse'. Begge funktioner benytter Google Maps til hhv. at vise patientens adresse og vise en rutevejledning dertil fra klinikkens adresse.

 

Patienter med beskyttet adresse vil i adressefeltet have anført, at der er beskyttet adresse i forbindelse med CPR opslag. Ved brug af <F2> i feltet, er det muligt at registrere en reel adresse på patienten og tilmed registrere om tilladelse til at videresende. Hvis en patients adresse ikke skal være beskyttet længere, kan den ved brug af <F2> i feltet fjernes med <Ryd> knappen i skærmbilledet til 'Beskyttet adresse'.  

 

Post/By


Kan indtastes helt eller delvist. Ved delvis indtastning fremkommer en oversigt (Vælg Postnr/by) over danske  postnumre og byer. Brug piletasterne og vælg postnummer/by med <Enter>.

 

Oversigten sikres automatisk opdateret af systemet i forbindelse med CPR-opslag, hvor et postnummer, der ikke forefindes, vil blive oprettet.

 

Rettelser til oversigten foretages fra Systemmanager -> Lister -> Postnr.

 

Udenlandsk postnummer på en patient registreres ved at vælge <F2> i feltet Post/By.
Bemærk! Det er ikke muligt at sende elektroniske forsendelser til patienter med udenlandske postnumre/byer.

 

Svanger


Svangerskab kan angives ved at vælge <Ins> i feltet, som åbner skærmbilledet til Svangerskab.

Svangerskabslængde udregnes altid i uger+dage uanset længden på svangerskabet.

 

Hvis patienten ammer, kan det angives ved at sætte flueben i tjekboksen til højre for feltet.

 

Telefon/Mobil


Kan skjules med (###)  ved at sætte flueben i tjekboksen ud for feltet 'Mobil'. Ved fokus vises feltets indhold.

Læs afsnittet 'Telefon' under siden Funktioner for tilføjelse af flere numre.

 

e-mail


Er udfyldt, hvis patienten er oprettet på Patientportalen, men kan også udfyldes manuelt med <Ins> i feltet. Læs afsnittet 'e-mail' på siden Funktioner.

 

Køn/Alder


Køn angives med K for kvinde, M for mand, mens alder udregnes på baggrund af fødselsdatoen.

Det er muligt at angive en korrektionsalder, hvis barnet er født for tidligt.

 

Region


Ved oprettelse af patienter manuelt, kan regionsnummeret sættes ind. Oprettes patienten med sygesikringskortet læses regionen fra kortet. Regionsnummeret kan ændres ved at trykke på <Ins>.

 

Syg. gr.


Kan manuelt ændres ved at vælge fra listen eller blot taste i feltet.  

 

I forbindelse med CPR opslag vil sygesikringsgruppe automatisk blive hentet fra CPR-registret. Ved oprettelse af en patient, hvor sygesikringskortet anvendes, indlæses patientens sygesikringsgruppe automatisk.

Bemærk! hvis det er en grp 2 pat. vil dette felt anvende baggrundsfarven fra farvetemaet for yderligere, at indikere at dette er en grp 2 patient. Der er også mulighed for indikation med farven rød.

 

Danmark


Angiv om patienten er medlem af Sygeforsikringen Danmark. Sæt flueben ud for feltet, hvis patienten er medlem. Bemærk! Det er kun en intern oplysning.  

 

Privat sygesikring


Angiv om patienten har en privat sygesikring. Sæt flueben ud for feltet.

 

Pensionist


Angiv om patienten er invalide- eller førtidspensionist. Sæt flueben ud for feltet.

 

Art


Der kan angives en status på patienten ved brug af <Ins>. Feltet bliver automatisk opdateret ved den automatiske indlæsning af patientfortegnelsen (gælder for almen praksis).

 

Beskrivelse af de forskellige arter:

"Egen" er patienter, som aktuelt er tilknyttet klinikken. Denne art bliver automatisk valgt ved nyoprettede patienter.

"Passant" er patienter, som ikke aktuelt er tilknyttet klinikken.

"Lukket" kan eksempelvis vælges ved en patient, der ikke ønskes i klinikken.

"Død" er patienter, som er erklæret mors.

"Inaktiv" kan eksempelvis vælges ved en fejloprettet patient.

"Afsluttet" anvendes primært af speciallæger, hvor patienten har været i et tidsafgrænset forløb i klinikken, som er blevet afsluttet.

 

Ved fremsøgning af patienter, frasorteres patienter med arten: "Død", "Lukket" og "Inaktiv". De kan søges frem ved brug af knappen <Vis alle> i vinduet 'Find patient' eller hvis der søges på fuldt CPR-nr. Det er muligt at få en farvemarkering i feltet, hvis arten er forskellig fra egen.

 

Stilling


Angiv patientens stilling.

 

Hø./vægt


Indtast patientens højde og vægt. Hvis musen køres hen over felter vises en udregning af BMI.

 

Feltet udfyldes automatisk, hvis der er prøver i Laboratorietal modulet (med de respektive NPU-koder - NPU03794/NPU03804). Ved integration til f.eks. spirometri overføres dette også automatisk.

 

Værdier gemmes altid i Laboratorietal uanset om værdier er ændret. Dette for at sikre, at målte værdier, som er uændret fra forrige måling, som eksempelvis højde, dokumenteres målt. Ved valg af <OK> vil højde/vægt altid blive gemt for dags dato. Sæt derfor altid markering i 'Ej målt', hvis værdien ikke er målt, og dermed ikke skal gemmes i Laboratorietal for dags dato. På samme vis er det vigtigt at vælge <Annuller>, hvis dialogen til højde/vægt blot skal lukkes igen.

 

Ryger


Angiv om patienten ryger ved at vælge en af de fire muligheder; Dagligt, Lejlighedsvis, Ophørt, Aldrig. Valget gemmes i modulet Laboratorietal.

 

Hvis der er angivet en af de fire værdier i Laboratorietal modulet, vil feltet automatisk blive udfyldt på Patienthovedet. Ved integration til f.eks. spirometri overføres dette også automatisk.

 

Status


Anvendes til manuel tilføjelse af tekst. Al tekst i status feltet tages automatisk med over i notefeltet i kalenderen.

 

Læge


Anvendes til angivelse af patientens læge. Det lille felt er til lægens initialer, i det store felt fremkommer lægens navn, adresse, telefonnummer og ydernummer. Er patienten passant hos den almen praktiserende læge, fremkommer patientens normale læge. Hos Speciallæger står patientens egen læge i feltet. Lægen findes ved enten at skrive initialerne i det lille lægefelt eller ved at trykke <Ins>. Her fremkommer 'Find læge'. Nu kan lægen søges via initialer, navn, by, eller ydernr.

 

Kliniklæge


Anvendes til at angivelse af kliniklæge. Under lægefeltet findes 'Kliniklæge'. I feltet vælges <Ins> og der fremkommer en liste over de læger, der er i klinikken. Her vælges patientens læge. Der kan ikke vælges læger, som har markeringen 'Assisterende speciallæge' i Brugere. Når dette felt er udfyldt, vil der i ”Indbakke” i Beskeder, stå hvilken læge, patienten er tilknyttet, når der modtages elektronisk post på patienten. Det er velegnet til klinikker med flere læger.

 

Gældende for multiklinikker (klinik med flere ydernumre i databasen): I feltet 'Kliniklæge' fremgår klinikkens navn (eller initialer, hvis angivet i Klinikoplysninger) i parentes efter brugerens navn. På den måde er det nemt at se, hvilken klinik en given bruger tilhører. Samme information fremgår efter brugerens navn ved registrering af ydelser og rekvisitioner.

 

For at hjælpe klinikker med flere ydernumre i EG Clinea med at huske at vælge kliniklæge på deres patienter, vil der som standard blive vist en besked om manglende kliniklæge, såfremt klinikken er en multiklinik eller en sygehusafdeling. Beskeden vises også, såfremt en valgt kliniklæge er deaktiveret eller tilhører en deaktiveret klinik i databasen.

 

I forbindelse med ovenstående besked vil felt 'Kliniklæge' også blive farvet med advarselsfarve.

Årsagen til, at denne advarsel fremkommer, når 'Kliniklæge' ikke er valgt hos klinikker med flere ydernumre skyldes, at alle klinikkens patienters kalenderaftaler uploades til PLSP, i forbindelse med Sundhedsstyrelsens projekt om 'Samlet Patientoverblik' samt til Min Læge appen. I den forbindelse vil EG Clinea automatisk - ud fra de 4 nedenstående kriterier - forsøge at knytte klinikkens ydernummer til de afsendte patientdata.

 

Upload af patientdata til PLSP, både for almen praksis og for speciallæger, benytter følgende 4 kriterier for at fastslå en kliniks ydernummer:

1.Ikke-multiklinik - dvs. et aktivt ydernummer i EG Clinea: Patientdata sendes med dette ydernummer som afsender.

2.Multiklinik - dvs. flere aktive ydernumre i samme EG Clinea: Patientens egen læge bliver sammenlignet med klinikkens aktive ydernumre, og ved et match bliver patientdata sendt, med den klinik, som patientens egen læge er tilknyttet, som afsender.

3.Hvis der ikke findes et match mellem patientens egen læge og de aktive ydernumre i klinikkens EG Clinea, tjekkes det, om der er valgt 'Kliniklæge' på patienten. Hvis dette er tilfældet, bliver det ydernummer, som kliniklægen tilhører, anvendt som afsender af patientdata.

4.Hvis der ikke er valgt kliniklæge på patienten, bliver patientdata sendt gentagende gange, en gang for hvert ydernummer i databasen.

 

Henv. læge (speciallæger)


Viser afsender af sidst modtaget henvisning.

 

Cave


Angiv de præparater, som patienten ikke kan tåle.

 

Det skal enten være et specifikt præparat, som findes i medicinlisten, da det kører på ATC-koder. Eller det kan være en delvis ATC, hvor caven går på indhold i præparatet. Der kan også skrives fritekst.  Ved angivelse af Cave indikeres det ved, at knappen <Cave> farves og er synlig i hele EG Clinea.

 

Cave-advarsel er mulig, når patienten hentes frem og ved medicinmodulet, når det valgte præparat vælges i forbindelse med en ordination.

Bemærk! Der kommer kun cave-advarsel, hvis præparatet vælges fra medicinlisten med ATC-kode.

 

'Ingen Cave' kan også vælges og vil ligeledes være synlig nederst i hele EG Clinea.

 

Note


Notefeltet er delt op i 2 felter, nemlig felterne "Note" og "Udvidet note"

 

Note-feltet er på kun én linje og teksten i feltet kan skjules med (####) ved at sætte flueben i tjekboksen til højre for notefeltet. Ved fokus i feltet vises feltets indhold. Bemærk! Hvis noten er skjult udskrives den ikke på journalnotat.

 

Feltet "Udvidet note" er et fritekst-felt med mulighed for indtastning af adskillige linjers fritekst.

 

Relationer


Viser en oversigt over patientens relationer. EG Clinea understøtter 'Det gode CPR opslag' (1.0.4) med forbedrede familierelationer. Relationstyper, der vises i EG Clinea er; forældre, barn, ægtefælle, værge og myndling.

Hvis en forælder ikke har forældermyndighed, vises dette også ud for relationstypen.

 

Relationer skal manuelt hentes (jf. GDPR). Med fokus i relationer er det muligt med genvejen <Ctrl+Ins> eller i højreklik menuen at vælge 'Hent relationer' forudsat patienten har fuld CPR-nr. og CPR-opslag er aktiveret.

 

For at aktivere en relation i EG Clinea markeres relationen og der tastes <Enter>.

 

Opret manuelt en ny relation med <Ins>. Hvis relationen ikke er oprettet som patient, spørges automatisk om relationen skal oprettes. I tilfælde af at en relation er afgået ved døden vises den gråtonet. I EG Clinea er der 8 systemoprettede relationstyper. Bemærk! Er en relationstype manuelt angivet på en patient, vil denne ikke bliver overskrevet ved 'Hent relationer'.

 

Kolonnerne 'Telefon', 'CPR' og 'Efternavn' kan vælges til i oversigten.

 

Apotek


Anvendes til at angive fast udleveringssted. Det lille felt er til Apotekets initialer og i det andet fremkommer apotekets navn, adresse og telefonnummer.  

Apoteket findes ved - i apotek-feltet - at vælge <Ins> eller ved bare at skrive initialerne på det apotek, der ønskes som fast udleveringssted.

 

Udleveringssted på det enkelte apotek, kan opsættes i listen 'Vælg apotek' ved brug af <Ins> eller i Systemmanager.

 

Kalendertider


Patientens kalendertider, som patienten har haft eller har ud i fremtiden, fremgår her.

Bemærk! Aftaletypen samt ugedag vises kun hvis bredden er mere end 1024 pixels i opløsning.

 

Marker en tid og hold musen henover for at se yderligere oplysninger vedrørende oprettelse, eventuel aflysning mv.

Spring til tiden i kalenderen med <F9>.

 

Der er også adgang til at se aftaler, som patienten har hos andre aktører i sundhedsvæsnet. Det gøres ved at højreklikke på én af kalendertiderne og vælge Vis eksterne aftaler. Her åbner Aftalevisning, som er en service lanceret af PLSP. Aftalevisning er en digital adgang til at se patientens fremtidige aftaler i sundhedsvæsenet, herunder på hospitaler, hjemmesygeplejersker og andre, som er involveret i patientens behandling. Adgang til Aftalevisning kræver login med digital signatur. Læs mere om Aftalevisning på PLSP's hjemmeside.