Søg <Alt+G>

<< Klik for at se indhold >>

Søg <Alt+G>

Funktioner og felter


I feltet ICPC2 koder angives diagnosekoden, der ønskes søgt på.

 

Ønskes f.eks. kun notater med diagnosen 'R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom' vist, skrives R95 efter fulgt af <Enter>. Herved vises alle notater med diagnosen R95.

Det er ikke nødvendigt at angive hele diagnosekoden. I stedet for R95 kan blot angives R9 efterfulgt af <Enter>. Herved vises alle notater med diagnosekoderne R90 til R99.

 

Ønskes forskellige bestemte diagnosenotater vist, er det muligt at angive en række diagnosekoder kommasepareret. F.eks. ønskes notater angivet med diagnosekoden R95 og A75 vist skrives 'R95,A75' efterfulgt af <Enter>.

 

I stedet for at skrive diagnoserne er det muligt at vælge diagnoser ud fra forløbsoversigt.

 

I feltet Kapitler angives det eller de kapitler, der ønskes notater vist på.

Ønskes flere kapitler vist, fx. 'Hjerte-Kar system' og 'Nervesystem', skrives 'K,N' efterfulgt af <Enter>.

I stedet for at skrive kapitlerne er det muligt at vælge kapitlerne ud fra skærmbilledet Kapitler <Ins>. Her kan der vælges fler kapitler ved at holde <Ctrl> nede mens de ønskede kapitler vælges med tasten <Space> eller klik med mus.

 

I feltet Diag.tekst. angives en fritekstsøgning i selve diagnoseteksten. Kun de notater med den angivne tekst vises.

I stedet for at skrive en diagnose kan en diagnosetekst fra forløb vælges ved at taste <Ins>.

 

I feltet Kategorier angives den eller de kategorier, der ønskes notater vist på. Klik på knappen med de tre prikker for at se en oversigt over de kategorier, der kan vælges (illustreret nedenfor). Ønskes flere kategorier vist, holdes <Ctrl> nede, mens der klikkes på kategorierne.

Alternativt, hvis fx 'Neoplasmer' og 'Skalder' ønskes vist, skrives blot 'N,S' i feltet 'Kategorier', efterfulgt af <Enter>.

 

I stedet for at skrive kategorierne er det muligt at vælge kategorierne ud fra vinduet Vælg kategori <Ins>. Her kan der vælges flere kategorier ved at holde <Ctrl> nede, mens de ønskede kategorier vælges med tasten <Space> eller museklik.

I stedet for at skrive kategorierne er det også muligt at vælge kategorier ud fra forløbsoversigter med <Shift+Ins>.

 

Knappen <Ryd> nulstiller søgningen og visningen. Det samme sker, når søgevinduet lukkes ned.

 

Skærmbilleder


søg journal icpc2

 

søg journal icpc2 - kategorier