Dag (W)

<< Klik for at se indhold >>

Dag (W)

Knappen 'Dag W' i nederste venstre hjørne af EG Clineas Patienthoved giver et overblik over dagens patienter.

 

I toppen af vinduet findes menuerne 'Bruger' samt dato-menuerne 'Fra' og 'Til'.

Under disse menuer er et skema med kolonnerne: 'Dato', 'CPR', 'Navn', 'Kodet', 'Kontakt', 'Diagnose', 'Kalender' og 'Sendt'.

Nederst i vinduet er knapperne: 'Udskriv', 'Søg', 'OK' og 'Annuller'

Dagsoversigt-overblik

 

Alle kolonnerne, bortset fra 'Dato' og 'CPR', kan til- og fravælges ved at højreklikke i kolonneoverskriften og vælge punktet 'Vælg kolonner' og derefter tilføje eller fjerne flueben i de kolonner der ønskes vist eller ønskes skjult.

 

Er der valgt en konkret bruger i menuen 'Bruger', vil man, i det valgte datointerval, få vist de patienter, som den valgte bruger har:

- lavet ydelser på

- lavet journalnotater på

- diagnosekodet på, og/eller

- sendt lægebrev/e-kons/henvisning/korrespondance på

 

Er der i menuen 'Bruger' valgt 'Alle brugere' vil alle patienter, der har fået tilføjet nogle af de ovenfor nævnte oplysninger til deres journal blive vist - uanset hvem i klinikken der har lavet dem. Derudover vil patienter, der har en tid på dagen i en eller flere af klinikkens kalendere også blive vist.

 

Vinduet vil derfor automatisk - i løbet af dagen - blive udfyldt med informationer, efterhånden som der bliver registreret data på de patienter, som klinikken er i kontakt med.

 

Kolonnerne 'Dato', 'CPR' og 'Navn' vil blive udfyldt med datoen for patientens henvendelse (i henhold til det valgte datointerval i 'Fra' og 'Til'-menuerne i toppen), samt CPR-nr. og navn på patienten der har henvendt sig.

Kolonnen 'Kodet' vil vise en liste over alle de ydelseskoder, der er kodet af den valgte 'Bruger'/'Alle brugere'.

Kolonnen 'Kontakt' viser initialet for den/de brugere, der har lavet journalnotater. Har en bruger, på samme dato, lavet mere end et notat på en patient, vil den pågældende bruger, dog kun blive vist en gang i kolonnen.

Kolonnen 'Kalender' viser klokkeslættet for en eventuel kalenderaftale på den angivne dato.

Bemærk! Udeblevne patienter er sorteret fra denne liste, kontakt EG Healthcare Support, hvis udeblevne patienter også ønskes vist på listen.

Bemærk! Der er ingen brugerfiltrering på kolonnen 'Kalender'. Hvis der er valgt en specifik bruger, vises der derfor kun noget i kalenderkolonnen, hvis der er registreret data i en eller flere af de andre kolonner. Dvs. der vil aldrig blive vist rækker, hvor der kun er noget i kalenderkolonnen, medmindre der i menuen 'Brugernavn' er angivet 'Alle brugere'.

Kolonnen 'Diagnoser' viser, hvilke diagnosekoder der er kodet af den valgte bruger/alle brugere.

Kolonnen 'Sendt' (tidligere kaldt 'Lægebrev') viser, hvilken type lægebrev/e-kons/henvisning, der er sendt vedrørende patienten af den valgte bruger/alle brugere,

 

Ved at taste [ENTER] eller ved at højreklikke og vælge 'Gå til', aktiveres den valgte patient i EG Clinea.

Dagsoversigt - incl.patienter

 

Knappen <Udskriv> generer en liste vist på skærmen over det samlede antal af ydelser taget på de viste patienter samt det samlede beløb for disse ydelser. Listen kan udskrives ved klik på <OK>. Denne liste håndterer også kronikerhonorar.

 

Knappen <Søg> benyttes til at opfriske listen i vinduet, når man har foretaget ændringer til Fra- og Til-datoen i toppen af vinduet.