Funktioner og felter

<< Klik for at se indhold >>

Funktioner og felter

Henvisningsdatoen


Henvisningsdatoen skal påsættes inden indberetningen sendes.

 

Oversigtspanelet


Forløbet vises i en træstruktur med første forløbskontakt øverst og alle efterfølgende forløbskontakter som underpunkter (illustreret). Gældende for LPR forløb er, at det er de navne, der er angivet på kontakterne i Systemmanageren på forløbet, som vises (illustreret).

 

Status for forløbet fremgår i kolonnen med ikoner. Ikonerne er overordnet set lig de ikoner, som anvendes i Medicin. Betydningen af det enkelte ikon kan altid ses ved at holde musen hen over ikonet. Se eventuelt beskrivelse af grøn cirkel og helfarvet grøn cirkel ved 'Faktureringsklar' længere nede på denne side.

 

Status ikoner LPR forløb:

ikoner

 

Indberet forløb ved at sende indberetningen


Når et forløb skal indberettes til Landspatientregisteret, sendes indberetningen ved brug af <F2> på blot én af forløbskontakterne tilhørende LPR forløbet. Herefter åbner skærmbilledet til 'Landspatientregister oplysninger', hvor knappen <Send> vælges eller genvejen <F7> for at sende (illustreret). EG Clinea validerer de obligatoriske LPR oplysninger på forløbskontakterne, samt relevante data på de tilknyttede journalkontakter.

 

Der skal være påsat mindst én diagnose- eller procedurekode på journalkontakter, men det er ikke obligatorisk også at påsætte aktions- eller henvisningsdiagnoser på alle journalkontakter i LPR forløbet. Såfremt der ikke er en aktions- eller henvisningsdiagnose på en journalkontakt tilknyttet et LPR forløb, vil der ved indberetning af LPR forløbet medsendes diagnosen fra forrige journalkontakt. I det tilfælde gennemgås tilbage til første journalkontakt tilknyttet forløbet. Hvis der ikke er påsat aktions- eller henvisningsdiagnose på nogle af de tilknyttede journalkontakter, vil det være diagnosen fra forløbet, der nedarves på alle journalkontakterne.

 

Efter afsendelse af indberetningen får forløbskontakten enten en grøn cirkel eller en helfarvet grøn cirkel afhængigt af, hvad forløbskontakten er markeret med i 'Faktureringsklar' på skærmbilledet til 'Landspatientregister oplysninger'. En forløbskontakt med en grøn cirkel er ikke faktureringsklar, hvorimod en helfarvet grøn cirkel er faktureringsklar og vil generere en samlet kvittering for LPR forløbet, der skal benyttes til fakturering.

 

I forløbsoversigten er det muligt at få vist kvitteringsfilen for LPR indberetningen ved valg af 'Vis kvittering' i højreklik menuen. Det forudsættes, at den aktuelle forløbskontakt eller en forløbskontakt senere i forløbet har markeringen 'Faktureringsklar'.

 

Resultatindberetning


Resultatindberetning kan foretages sammen med LPR indberetning, hvilket eksempelvis er aktuelt i tilfælde af indsættelse eller fjernelse af implantat.

 

Opret resultatindberetning ved at registrere procedurekoderne WAA01 'Implantat indsat' eller WAB01 'Implantat fjernet' på en journalkontakt. Registrering kan foretages på en selvstændig journalkontakt, eller på en journalkontakt, der oprettes som en del af et automatisk forløb. Det er dog kun muligt at registrere resultatindberetning på en forløbskontakt af typen 'Behandling/Operation'.

 

Indberet resultatindberetning sammen med LPR indberetningen, når journalkontakten er knyttet til LPR forløbskontakten. Det er muligt at knytte flere journalkontakter med resultatindberetning til samme forløbskontakt. På skærmbilledet til 'Landspatientregister oplysninger' og brug af knappen <Res.indb.> på forløbskontakten vil samtlige resultatindberetninger blive vist fra de journalkontakter, der er tilknyttet den aktuelle forløbskontakt. Så snart en af procedurekoderne, som resulterer i oprettelse af en resultatindberetning, registreres på journalkontakten, fremkommer skærmbilledet til 'Resultatindberetning' automatisk (illustreret).

 

Rediger resultatindberetningen med <F2> på journalkontakten efterfulgt af <Ctrl+Shift+R>. Eller ved brug af <F2> på forløbskontakten efterfulgt af klik på <Res.indb.>, hvorved resultatindberetninger fra alle journalkontakter tilknyttet forløbskontakten vil blive vist.

 

Informationen om resultatindberetning vil fremgå i Beskeder sammen med de andre informationer i LPR indberetningen. Resultatindberetning informationerne vil dog ikke indgå i LPR kvitteringsfilerne, da regionerne har frabedt sig de informationer i forbindelse med fakturering.

 

Resultatindberetning kan også registreres på katarakt forløb. Ligesom det er gældende for LPR forløb, er det kun muligt at registrere resultatindberetning på forløbskontakt af typen 'Behandling/Operation'. For katarakt operationer vil procedurekoden WAA01 'Implantat indsat' fremover være kodet på forhånd, og derved fremkommer 'Resultatindberetning' automatisk. Procedurekoden WAB01 'Implantat fjernet' og tilhørende resultatindberetning kan manuelt registreres på katarakt operationen. Oplysninger om Produktnummer, Serienummer og Batchnummer fra 'Resultatindberetning' relateret til procedurekoden (K)WAA01 'Implantat indsat' gemmes og vises i feltet 'IOL-Stregkode' på katarakt operationen. Redigering af resultatindberetning på katarakt forløb kan ske ved at klikke på knappen <Res.indb.> i selve skærmbilledet til katarakt operationen.

 

 

Fakturer et LPR forløb


Fakturering af LPR forløb sker fra Ydelsesregistrering forudsat indberetningen er sendt og mindst én kontakt har status 'Faktureringsklar'.

Ved afsendelse af en e-faktura vises en liste over den eller de kvitteringer på LPR forløb på patienten, det er muligt at vælge imellem (illustreret).

 

I tilfælde af der ingen LPR forløb er på patienten med status 'Faktureringsklar' vil dialogen ikke blive vist og 'Send e-faktura' vil fungere som hidtil.

 

Betaling fra regionerne forudsætter, at der sendes en e-faktura med en kvitteringsfil fra LPR-forløbet. Kvitteringsfilen dannes automatisk i EG Clinea, når LPR forløbet indberettes til Landspatientregisteret via Beskeder. Ved fakturering af LPR forløb til Danske Regioner skal kvitteringsfilen for LPR forløbet vælges inden selve e-fakturaen er færdiggjort. Dette for at eventuelle problemer eller mangler ved kvitteringen kan håndteres inden e-fakturaen er dannet og afsendt.

 

I 'Vælg forløb' er det muligt at få vist kvitteringsfilen ved at vælge knappen <Vis>.

 

Bemærk! Gældende for klinikker, der indberetter til Landspatientregisteret (LPR), er, at den genererede LPR kvittering er en PDF fil. Det er ikke muligt at fjerne kvitteringsfilen, men andre filer, der eventuelt tilføjes, vil fungere som normale vedhæftninger og kan fjernes.

 

Tilknyt løse kontakter


Ved redigering af forløbskontakter vil <OK> eller <Send> resultere i visning af valgmuligheden for at tilknytte løse journalkontakter til den redigerede forløbskontakt. Løse journalkontakter er alle de journalkontakter, der ikke er tilknyttet et forløb. De løse kontakter, der vises, vil være de kontakter, som ligger i perioden fra den forrige forløbskontakt og op til datoen for den forløbskontakt, der redigeres. Journalkontakter skal være tilknyttet et LPR forløb for at blive medtaget i LPR indberetningen.

 

Afkræft diagnose


Det er muligt at indberette, at en diagnose er blevet afkræftet. Ved redigering af journalkontakt, redigeres diagnosen på journalkontakten med <F2>, hvor der sættes markering i 'Diagnose afkræftet'. Diagnoser med markeringen får tilføjet '(Afkræftet)' i diagnose linjen både i Journalen, i Beskeder og på kvitteringerne for LPR indberetninger.

 

Gensend/Slet et LPR forløb


Gensend et forløb efter at have ændret værdier i indberetningen er mulig på samme måde som ved send.

Slet et forløb er mulig så længe forløbet ikke er afsendt / faktureret.

 

LPR forløb i Beskeder


Indberetning af LPR forløb vil fremgå af Beskeder i 'Udbakken' og undermappen 'Andet', når indberetningen sendes fra Journalen.

Hvis en indberetning fejler, vil der som vanligt være en fejlbesked i Beskeder. Er en journalkontakts diagnose angivet som 'Diagnose afkræftet', vil teksten 'Afkræftet' fremgå i Beskeder ved indberetning af forløb.

 

Skærmbilleder


Forløb i oversigtspanel (sendt og faktureringsklar og med ekstra behandling og kontrol

 

send lpr fra journal_med ramme

 

Vælg forløb i Ydelser resultatindberetning