INR

<< Klik for at se indhold >>

INR

INR er et specielt udviklet modul til at registrere koagulationsværdier.

 

INR-skemaet er forbundet til VKA-behandlinger i Medicinmodulet gennem knappen <Hent>.

Denne funktion giver mulighed for at overføre doseringer fra VKA-ordinationer til INR-skemaet. Se hvordan under Opret ny måling nedenfor.

Der er således ingen automatisk overførsel mellem de to moduler, men knappen <Hent> kan anvendes til at undgå dobbeltindtastning af dosering.

 

Funktioner og felter


Indikation vælges fra listen over mulige indikationer. Findes den rette indikation ikke på listen, kan den oprettes i Systemmanager. Niveau er som standard sat til at være fra 2,0 til 3,0. Det kan ændres ved at taste eller klikke på pilene. Varighed vælges fra listen. Præparat vil være udfyldt, hvis der foreligger en aktiv ordination på et præparat med ATC koden B01AA03. Et andet præparat kan vælges ved at dobbeltklikke i feltet. Startdato vil være sat til dags dato, hvis der ingen målinger foreligger, mens det vil være datoen for første måling, hvis der foreligger måling.

 

Interval/TTI viser procentvis, hvor meget af tiden (total set i behandlingsperioden eller 3 mdr., 6.mdr., 12 mdr.) patienten har ligget inden for grænseniveauerne. Under 70% vil blive indikeret med fed skrift.

 

Målinger består af en måleværdi og dosering pr. uge. Der vises som standard målinger et år tilbage. Det er muligt at få vist alle målinger ved at markere i 'Vis alle'.

 

Opret ny måling med <Ins> eller klik på knappen <Ny>. Dato sættes automatisk til dags dato - det kan ændres ved at klikke i datofeltet.

Knappen <Hent> ved 'Dosering' kan bruges til at hente den nyeste INR-dosering fra seneste aktive VKA-ordination på medicinkortet. Hvis seneste aktive VKA-ordination har en anden dato end INR-målingen, vises besked om dette, med mulighed for at vælge, om doseringen skal indsættes i INR-skemaet. Ved sammenfald af datoer indsættes doseringen uden besked. Hvis VKA-ordination ikke findes, eller denne ikke indeholder et ugeskema, vises besked om dette.

 

Alternativt kan værdi og dosering angives manuelt på de relevante doseringsdage. Det er muligt at tilføje en kommentar til den markerede og aktuelle måling.

 

De værdier, der registreres på en patient, vil også kunne ses i modulet Laboratorietal på det dertilhørende faneblad INR. Ændringer til værdier i INR modulet vil også blive ændret i Laboratorietal. Derudover oprettes en kontakt i patientens journal indeholdende den målte værdi.

 

Der vises også værdier med tegnene '<' og '>' .

Ved redigering af en værdi med tegnet '<' eller '>' i INR-modulet, forsvinder tegnet foran redigeringsfeltet. Tegnet kan tilføjes igen ved at indtaste '<' eller '>' på tastaturet.

 

EG Clinea gemmer det indtastede, når et felt forlades eller INR modulet lukkes med <Alt+Z> eller ved at klikke på knappen <Luk>.

 

Grafen nederst illustrerer de indtastede værdier og placerer dem ud fra det definerede niveau.

Hvis der forekommer en værdi med tegnet '<' eller '>' i INR-modulet (fx >5), vises værdien i skemaet over målinger, men den vises ikke på grafen. Dog vises datoen for værdien, for at indikere, at der har været en måling, hvorved der forekommer et hul i kurven.

 

Ny <Ins> opretter ny måling.

Ret <F2> åbner en markeret måling og data kan redigeres.

Fortryd annullerer seneste handling.

Slet <Del> sletter en markeret måling.

Afslut forløb afslutter INR forløbet og vil ikke kunne redigeres derefter.

Genoptag genoptager INR forløbet og er kun synlig, når et forløb er blevet afsluttet. Hvis det er samme dato, som forløbet blev sat til afsluttet, vil afslutning af forløbet blive betragtet som værende en fejl. Recidiv vil blive markeret ved et genoptaget forløb.

 

Udskriv laver en udskrift af den seneste måling.

 

Send laver et korrespondancebrev indeholdende de generelle informationer vedrørende patientens INR forløb samt værdierne fra den seneste måling. Det vil automatisk blive indsat som en frase. Anvendelsen af frasen betyder, at frasen vil kunne redigeres efter ønske.

 

Administrer indikationer og prøvekoder til INR i Systemmanager.

 

Skærmbillede


INR hovedbillede

Bemærk, at knappen <Hent> ikke fremgår på dette skærmbillede.