VKA-behandling

<< Klik for at se indhold >>

VKA-behandling

VKA-behandlinger involverer blodfortyndende medicin og består typisk af en opstartsfase, hvor patienten først bliver trappet ind i medicinen og herefter med en fast ugentlig dosering, som patienten skal følge.

Der kan også være justeringsperioder, hvis patienten er i gang med en fast dosering, men skal have ændret den til en anden fast dosering.

VKA-præparater har ATC-koderne B01AA03 og B01AA04, og ordinationer, som oprettes med disse præparater, bliver automatisk til VKA-ordinationer i EG Clinea.

 

VKA-behandlinger i Medicinmodulet er forbundet til EG Clineas INR-skema gennem knappen <Hent>.

Denne funktion giver mulighed for at overføre doseringer fra INR-skemaet til VKA-ordinationer. Se hvordan under afsnittet 'Fast ugeskema' nedenfor.

Der er således ingen automatisk overførsel mellem de to moduler, men knappen <Hent> kan anvendes til at undgå dobbeltindtastning af dosering.

 

Generelt om oprettelse af VKA-ordinationer


Ved oprettelse af en VKA-ordination, vil man - efter der er taget stilling til indikation - automatisk blive vist vinduet 'Struktureret dosering'.

VKA-StruktureretDoseringsvindue

Bemærk, at knappen <Hent> ikke fremgår på dette skærmbillede.

 

I øverste højre hjørne ses checkboksen 'VKA dosering'. Denne er automatisk vinget af, hvis doseringen lever op til VKA-kravene eller hvis doseringen er blank. Der er ikke muligt at fjerne fluebenet, dvs. det er ikke muligt at angive anden form for struktureret dosering end VKA-dosering. Det er dog stadig muligt at oprette en VKA-ordination med fritekstdosering.

Bemærk! Checkboksene 'Efter behov' og 'Juster ift. DD', som kan benyttes på almindelige strukturerede doseringer er fjernet, da de ikke benyttes på VKA-ordinationer. Derudover er feltet 'Interval' deaktiveret, da interval nu bestemmes ud fra den valgte doseringstype.

 

I vinduet kan der vælges mellem 2 typer af perioder: 'Opstarts-/justeringsforløb uden gentagelse' og 'Fast ugeskema'. Som standard vil typen 'Fast ugeskema' være forvalgt.

 

Det er kun muligt at oprette maksimalt 2 perioder på en VKA-dosering i EG Clinea, og de må ikke være af samme type. Det er dog tilladt at danne VKA-ordinationer med flere perioder på FMK-online. I disse tilfælde vil alle perioder blive vist og vil også kunne redigeres i EG Clinea.

 

 

Opstarts-/justeringsforløb uden gentagelse


Ved valg af typen 'Opstarts-/justeringsforløb uden gentagelse' udfyldes periodens start- og slutdato automatisk med dags dato. Denne periode kan dog manuelt ændres ved behov.

- Der skal altid angives en slutdato på et opstarts-/justeringsforløb.

 

Nedenunder angivelsen af type vises en oversigt med alle periodens dage med ugedag og dato samt tilhørende doseringsfelt, som alle er forudfyldt med 0.

- Alle dage skal herefter udfyldes med en dosering, også dage hvor patienten ikke skal tage denne medicin. Det vil sige, at dage uden dosering skal udfyldes med 0.

- Der kun kan angives én dosering pr. dag, dvs. tegnene + (plus), * (stjerne/asterisk) og : (kolon) kan ikke anvendes.

- Doseringer med decimaler, f.eks. 0,5, kan stadig anvendes.

- Angives der ugyldige tegn eller blanke værdier i doseringsfeltet vises brugeren en fejlbesked,

 

Feltet 'Ret dag' har en tæller, der svarer til det antal dage, der vises på oversigten.

 

VKA-StartSlutDato-opstartsforløb

 

Hvis en VKA-ordination er oprettet med en dosering, som ikke lever op til VKA-kravene, bliver brugeren gjort opmærksom på det med en advarselsboks når ordinationen forsøges gemt. Herefter har brugeren mulighed for at nulstille doseringen og oprette en VKA-dosering.

 

Ved oprettelse af recepter på VKA-præparater udfyldes doseringsfeltet på selve recepten med teksten 'Dosering efter skriftlig visning'. Dette sker, da der er tale om en struktureret dosering uden kort tekst.

Feltet bliver dog ikke - som normalt - farvet med advarselsfarve, når der er tale om et VKA-præparat. Det er muligt - manuelt - at ændre teksten i doseringsfeltet på recepten.

VKA-DoseringsfeltRecept

 

 

Fast ugeskema


Ved valg af typen 'Fast ugeskema' bliver periodens startdato automatisk udfyldt med dags dato, når typen oprettes som den første doseringsperiode på ordinationen.

Hvis 'Fast ugeskema' oprettes som anden doseringsperiode (hvis det er en fortsættelse af en 'Opstarts-/justeringsperiode'), så udfyldes startdatoen automatisk med datoen EFTER opstartsperioden slutter.

- Slutdato skal herefter udfyldes i menuen 'Slut', hvis ordinationen skal have en sådan. Når en slutdato er valgt, vil kolonnen 'Slut' på doseringsperioden (øverst i vinduet) automatisk bliver udfyldt med samme dato.

 

Under Ugeskema vises alle ugens dage med hvert sit doseringsfelt. Alle disse felter er forudfyldt med 0.

Knappen <Hent> ved ugeskemaet kan bruges til at hente den seneste aktive INR-dosering fra INR-skemaet. Hvis seneste aktive INR-dosering har en anden dato end VKA-ordinationen, vises besked om dette, med mulighed for at vælge, om doseringen skal indsættes i ugeskemaet. Ved sammenfald af datoer indsættes doseringen uden besked. Hvis der endnu ikke findes en INR-dosering, vises besked om dette.

 

Felterne kan også udfyldes manuelt med rette dosering.

- Alle dage skal være udfyldt, også dage, hvor patienten ikke skal tage medicinen. Dage uden dosering udfyldes med 0.

- Der kun kan angives én dosering pr. dag, dvs. tegnene + (plus), * (stjerne/asterisk) og : (kolon) kan ikke anvendes.

- Doseringer med decimaler, f.eks. 0,5, kan stadig anvendes.

- Angives der ugyldige tegn eller blanke værdier i doseringsfeltet på ugeskemaet ændres værdien automatisk til 0.

 

OBS: Det er ikke muligt at gemme en periode af typen 'Fast ugeskema' uden at angive en dosering over 0 på mindst en af ugedagene.

VKA-StartSlut-FastUgeskema

Bemærk, at knappen <Hent> ikke fremgår på dette skærmbillede.

 

 

Lang doseringstekst og VKA-behandlinger


De steder i EG Clinea, hvor den lange doseringstekst vises, bliver det tjekket, om der er tale om en VKA-dosering. Hvis dette er tilfældet, så danner EG Clinea selv den lange doseringstekst. (På ordinationer der ikke har VKA-dosering, vises doseringsteksten fra FMK-online).

 

Hvis en startdato på et ugeskema er baguddateret og slutdatoen ligger mindre end 7 dage fremme i tiden, vises de overskydende dage i ugen efter slutdatoen i en parentes i den lange doseringstekst.

VKA-overskydende dage lang dosering

 

Hvis både start- og slutdato på et fast ugeskema ligger indenfor 7 dage, så vises den lange tekst som ved et opstarts-/justeringsforløb, med både ugedag og dato, da der her ikke er tale om gentagelser af doseringen.

vka-fast ugeskema lang tekst som opstartsforløb

 

 

Kontroldatoer på VKA-behandlinger


Kontroldatoer for VKA-behandling kan nu registreres fra vinduet 'Opret ordination' og 'Ret ordination' via knappen 'Kontrol' i bunden af vinduerne.

VKA-kontrolknap

Knappen vil dog kun være aktiv på ordinationer med VKA-præparater.

 

Ved klik på knappen 'Kontrol' vises vinduet 'Kontrol af VKA-behandling'.

VKA-kontrolvinduet

Feltet 'Kontrol udført' bliver automatisk udfyldt med dags dato. Det er dog muligt at ændre datoen til en tidligere dato.

Feltet 'Kontrol planlagt' skal herefter udfyldes manuelt. Vælges en dato der er mere end 2 måneder ude i fremtiden, skal denne fremtidige dato bekræftes af brugeren, før kontroldatoen kan gemmes.

 

Har ordinationen en slutdato, må en planlagt kontroldato ikke ligge efter denne dato.

 

Skal der ikke angives en kontroldato, kan man afkrydse feltet 'Ikke relevant'.

 

Det er ikke muligt at oprette eller redigere en VKA-ordination uden at tage stilling til kontroldatoer. Har brugeren ikke inden VKA-ordinationen gemmes taget stilling til kontroldatoer, vil vinduet 'Kontrol af VKA-behandling' automatisk åbne. I disse tilfælde vil vinduet med kontroldatoer vises med en rød fejlbesked, hvor EG Clinea gør opmærksom på den manglende registrering af kontroldato.

VKA-kontrolvinduet med advarsel

 

På medicinkortet - i kolonnen 'Kontrol' - vises et ikon, når og hvis der er fastsat en kontroldato. Ikonet er det velkendte dokument-ikon.

Hvis datoen for den planlagte kontroldato er overskredet, vises i stedet et orange udråbstegn i kolonnen 'Kontrol'.

VKA-kontrolikon

 

Derudover er der ved mouseover på begge ikoner tilføjet en beskrivende tekst for kontroldatoer. Nedenfor vises et eksempel på beskrivelse, når musen holdes ovenpå det orange udråbstegn:

VKA-kontroldato overskredt