Løse recepter

<< Klik for at se indhold >>

Løse recepter

En patients medicinkort kan indeholde løse recepter, som eksempelvis kan skyldes recepter, der er faxet til apoteket.

Det anbefales, at håndtere de løse recepter for et bedre overblik over patientens medicinkort.

 

Løse recepter fremgår nederst i skærmbilledet - på eget faneblad ved siden af fanebladet til 'Receptanmodninger'.

 

Håndtering af løse recepter kan foregå ved, at de knyttes til eksisterende ordinationer, der kan oprettes ny ordination på baggrund af en løs recept, eller hvis de er af ældre dato og der ikke skal laves flere udleveringer, kan de markeres uaktuelle.

 

Knyt til eksisterende ordination


Findes der allerede en ordination med samme præparat i medicinkortet, markeres denne og fokus sættes på den løse recept i detaljepanelet. Ved at taste <Ctrl+Alt+Ins> knyttes den løse recept til den eksisterende ordination i medicinkortet.

 

Er præparatet på den løse recept forskellig fra præparatet på ordinationen, er det stadigt muligt at knytte den løse recept til ordinationen, men der gives en advarsel herom.

 

Den markerede løse recept flyttes fra fanebladet 'Løse recepter'.

 

Opret ny ordination på baggrund af løs recept


Marker den løse recept og opret ordination med <Ins>. Læs evt. mere i afsnittet Opret ordination med recept/effektuering.

I billedet til 'Opret ordination' sættes markering i 'Opret recept'. Læs evt. mere i afsnittet Opret recept.

 

Den markerede løse recept flyttes fra fanebladet 'Løse recepter'.

 

Marker uaktuel


En løs recept kan enkeltvis markeres som uaktuel med <Shift+Del>. Alle løse recepter kan markeres uaktuelle med <Shift+Ctrl+Del>.

 

I begge tilfælde gælder, at den/de vil blive annulleret og ikke længere fremgå på fanebladet 'Løse recepter'.  Løse recepter, der markeres uaktuelle bliver annulleret, så der ikke længere kan afhentes medicin på recepten. Vær opmærksom på, at hvis ikke recepten annulleres, kan borgeren fortsat afhente medicin på apoteket, da recepten forbliver aktuel, uden at det fremgår tydeligt af FMK.

 

Hvis der fortsat er en eller flere udleveringer tilbage på recepten, vil systemet gøre opmærksom herpå.

 

Udskriv recepter (f.eks. grønne recepter)


1.Marker den nyoprettede recept, der ønskes udskrevet.

2.Højreklik på recepten og vælg 'Marker til udskrift' eller tast <Ctrl+F5>.

3.Der åbner nu en boks, der advarer om, at en udskrevet recept ikke længere vil være knyttet til en ordination, men i stedet blive oprettet som en løs recept. Vælg <Ja> i denne boks.

4.Receptens tilknytning til ordinationen fjernes og recepten oprettes nu i stedet på FMK som en løs recept.

5.Marker recepten på fanebladet 'Løse recepter' og tast <F5> for udskriv.

 

Flere funktioner


Annuller en løs recept med <Ctrl+Del>.

Få vist alle (inklusiv de løse recepter, der er markeret uaktuelle) med <Alt+L>. Kolonnen 'Aktuel' vil fremkomme, så der tydeligt ses forskel på de aktuelle og uaktuelle recepter.

Få vist detaljer til recepten med <F9>.

 

Grupper de løse recepter på baggrund af ATC kode med <Alt+G>. Er der flere præparater under samme kode, vises kun seneste anvendte recept.

Sorter på de forskellige kolonner for et bedre overblik, f.eks. på præparatnavn, ved at trykke på den kolonnens overskrift.

 

Skærmbillede


løse recepter