Opret recept

<< Klik for at se indhold >>

Opret recept

Opret recept i forbindelse med oprettelse af ny ordination eller

opret recept på eksisterende ordination ved markering af ordinationen og <Ctrl+Ins>.

 

Læs trinvis eksempel på opret recept på eksisterende ordination eller trinvis eksempel på opret ny ordination med recept.

 

Funktioner


Ved oprettelse af recept er det muligt i samme billede at redigere ordinationen.

 

Ved oprettelse af ny recept på en eksisterende ordination, hvor der i forvejen findes en eller flere åbne recepter, vil systemet via dialogboks give mulighed for at annullere disse recepter. Dette uafhængigt af om der redigeres på ordinationen.

 

Ved oprettelse af recepter står fokus i pakningsantal-feltet, når der er valgt en pakning.

 

Ved oprettelse af recept vil dosering fremgå på ordinationen og recepten. Så længe doseringen er <70 tegn vil doseringen være ens. Receptens dosering vil i de tilfælde ikke kunne redigeres. Ved >70 tegn vil der på recepten stå "Dosering efter skriftlig anvisning", og feltet bliver redigerbart. Det muliggør en mere hensigtsmæssig formulering til apotek/patient. Foranlediget af FMK vil doseringsfeltet på recepten blive temafarvet, når feltet er aktivt og teksten fortsat er den forudfyldte 'Dosering efter skriftlig anvisning'. Dette for at fremhæve ønsket yderligere håndtering, hvor det tilrådes at printe doseringen til patienten eller skrive mere forståelig doseringstekst.

 

På receptdelen vil feltet til markering af dosisdispenseret kun være muligt, hvis det valgte præparat, i taksten, tillader det. Det samme er gældende for feltet til udfyldelse af genudlevering. MedCom har udarbejdet en generel (ikke systemspecifik) vejledning til lægerne om dosisdispensering, hvor de beskriver den bedste arbejdsgang i forhold til oprettelse af dosisdispensering. Derudover har MedCom i samarbejde med Apotekerforeningen udarbejdet en 'kort og godt' vejledning om dosispakket medicin, som kan læses her.

 

Ændring af pakning kan foretages. Læs trinvis eksempel på ændring af pakning størrelse.

 

Informationer om seneste recept fremgår øverst til højre i billedet 'Opret recept':

Oprettelsesdato for seneste recept til ordinationen og status på, hvor mange udleveringer, der er tilbage på recepten.

 

Hvis recepten er fuldt udleveret, vil det være opbrugt datoen, som vises. Ved dosisdispenserede recepter vil der stå "dosisdisp".

 

Ved oprettelse af recept (eller effektuering) vil det også resultere i en dato i kolonnen "Seneste bevægelse" på det aktuelle medicinkort og dermed hurtigt give overblik over seneste bevægelse på ordinationen.

 

Opret journalnotat er automatisk sat til markeret, hvilket kan ændres til ikke at være sat automatisk i en indstilling. Det kan altid manuelt fjernes/sættes.

 

Recepter indeholder en gyldighedsperiode med start- og slutdato til angivelse af om recepten skal være gyldig i kortere tid end de 2 år som standard. Gyldighedsperioden er påkrævet og FMK’s styregruppe har besluttet, at en recepts gyldighed skal defineres til lægemiddelordinationens behandlingsslutdato + 30 dage. I EG Clinea sættes gyldighedsperioden på recepter automatisk til at udløbe 30 dage efter ordinationens behandlingsslutdato.

I nedenstående situationer vil recepten forsat være gyldig i 2 år:

- ordination uden behandlingsslutdato

- ordination med en behandlingsslutdato, der vil give en recept gyldighedsperiode over 2 år

- recept uden ordination (bestilling til klinik/patient uden cpr)

Startdatoen vil kunne fremdateres (dags dato og maksimalt 92 dage frem).

 

Apotek


Hvis der på Patienthovedet er angivet et apotek som fast udleveringssted, vil det være valgt i 'Udlevering' på recepten. Et andet apotek/udleveringssted kan vælges med <Ins> i feltet 'Apotek'. Feltet kan ryddes med <Del>, hvorved recepten i stedet vil blive sendt til Receptserveren.

 

Ved oprettelse af flere recepter, er det muligt at gemme informationer som apotek, udlevering og ordreinstruktioner på knappen <Apotek> i medicinmodulet. Det vil ske første gang, der på en recept vælges apotek, udlevering eller ordreinstruktion. De informationer vil efterfølgende blive tilføjet på alle recepter, der oprettes, indtil FMK modulet lukkes. Hvis det valgte apotek ønskes ændret for alle recepter efter, at de er blevet oprettet, men endnu ikke er sendt, kan det ske ved at klikke på <Apotek> og her vælge et andet apotek. Så længe recepterne ikke er sendt til FMK, kan ændringen foretages.

 

Ved receptfornyelser vil det apotek, der er valgt af patient eller hjemmeplejen, være gældende og uafhængigt af, hvad der står under <Apotek>. Hvis det valgte apotek ønskes ændret, kan det ske ved at ændre det manuelt eller ved at benytte <Apotek> efter receptfornyelserne er blevet oprettet.

 

Genudlevering


Kan angives på recepten, hvor det defineres, hvor mange gange recepten må genudleveres samt tidsinterval imellem hver udlevering.

Der er mulighed for at beregne genudlevering med <Ins> i første felt.

 

Genudlevering "Må genudleveres 1 gang med 2 måneders mellemrum".

 

OBS! Genudlevering er ikke tilladt på visse typer af medicin, herunder f.eks. (men ikke udelukkende) kopieringspligtig medicin. I tilfælde hvor genudlevering ikke er tilladt, vil felterne til genudlevering automatisk blive deaktiverede.

 

Skærmbillede


Opret recept