Beskrivelse af skærmbillede

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af skærmbillede

Skærmbillede oversigt

 

Generelt


Kolonner kan flyttes rundt ved at trække i kolonnens navn eller fra/tilvælges ved at anvende højreklik og <Vælg kolonner>. Det vil blive gemt på den enkelte bruger.

 

'Seneste bevægelse' har datoangivelse for, hvornår der er lavet nye recepter eller effektueringer på ordinationen af klinik eller apotek.

'Udl. type' angiver recepttype (enkelt, reitereret, dosisdispenseret). Ud for ordinationen er det recepttypen fra seneste recept, mens det ud for den enkelte recept er dens egen recepttype, der vises.  

'Udleveret' angiver ud for ordinationen antal gange, patienten har hentet medicin på seneste recept, mens det ud for den enkelte recept er antal gange, der kan hentes på recepten i alt.

'Opbrugt' angiver den forventede dato præparatet er opbrugt. Ud for ordinationen er det opbrugt datoen for seneste recept, mens det ud for den enkelte recept er opbrugt dato for denne. Feltet kan være blankt i tilfælde af systemet ikke kan foretage udregning, og dato ikke er angivet manuelt.

 

Læs trinvis eksempel på tilføjelse og flyt kolonner

 

Sortering kan ske på de forskellige kolonner for et bedre overblik ved at klikke på kolonnenavn, f.eks. Præparat.

Hjælpelinjen viser funktioner/tastetryk, der kan anvendes i feltet, som er i fokus.

 

Aktuelt medicinkort


Viser patientens aktuelle medicin. Læs mere i afsnit til oprettelse Opret ordination, Opret recept, Opret effektuering.

 

Vær opmærksom på den gule markeringstekst i forbindelse med hentning af medicinkortet. En gul markering ved "Medicinkort hentet: Dato..." betyder, at medicinkortet ikke er hentet ved åbning. Hent da medicinkortet ved hjælp af højreklik menuen 'Hent Medicinkort' for at sikre, at medicinkortet viser patientens aktuelle medicin.

 

Den gule markering har fået tilføjet flere og mere forklarende tekster. Mens opdateringen finder sted, vises kun ordinationer, og når opdateringen er afsluttet, bliver recepter og effektueringer også vist på medicinkortet.

 

Gul markeringstest

Betydning

Henter medicinkort

Der hentes eksisterende medicin fra databasen

Opdaterer medicinkort

Der opdateres fra FMK-serveren

Opdaterer effektueringer (X/Y)

Der hentes effektueringer, hvor tallet X angiver antal hentede ud af i alt Y

Henter receptanmodninger

Der hentes receptanmodninger

Henter Fælles Medicin Beslutningsstøtte

Der hentes information om Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte

 

Hvis der er nye eller ændrede ordinationer på medicinkortet, siden det sidst blev hentet, vil dette være markeret ved at stå med fed skrift. Det samme er tilfældet ved recepter eller effektueringer direkte på ordinationen.

 

Borgervalgte ordinationer


Medicinkortet kan vise borgervalgte ordinationer i det tilfælde, en patient har ønsket, noget af sit valgfri medicin, fx Jern c eller Unikalk, skal pakkes med i dosisdispenseret medicin (DD) fra apoteket. Apoteket kan oprette ordinationer herpå, som får markeringen 'Borgervalgt ordination' og fremgår på patientens medicinkort i kolonnen 'Organisation' ved et ikon. En indstilling er sat til som standard at vise borgervalgte ordinationer.  

 

Bemærk! En borgervalgt ordination kan vises men ikke redigeres. Borgervalgt ordination kan pauseres, få ophævet pausering og seponeres.

Det er ikke muligt at oprette recepter eller effektueringer på borgervalgt ordination, ligesom e-fornyelse af borgervalgt ordination heller ikke er mulig.

 

Løse recepter


Viser de løse recepter, som endnu ikke er del af det aktuelle medicinkort. Læs mere i afsnittet Løse recepter.

 

Receptanmodninger


Viser receptanmodninger. Læs mere i afsnittet Receptanmodninger.

 

Detaljepanel


Fremgår nederst i billedet, hvor "titlen" til detaljepanelet vises øverst i rammen; ordination, recept, receptfornyelse eller effektuering.

Detaljepanelet kan vise henholdsvis den lange doseringstekst eller udleveringsdetaljer afhængigt af, hvad der er markeret i modulet. Det afhænger ydermere af om ens skærmopløsning kan vise feltet yderst til højre.

 

Ikoner


I medicinmodulet for patienter uden fuldt CPR-nr. vil antallet af ikoner være færre men betydningen være den samme.

 

Ordinationsikoner (aktuelt medicinkort)

Type oversigt

 

Recept- og effektueringsikoner (aktuelt medicinkort)

Recept status oversigt

 

Status (aktuelt medicinkort)

Status oversigt

 

Fælles Medicin Beslutningsstøtte-ikoner

Beslutningsstøtte ikoner

 

Løse recepter ikoner

recept type oversigt2

 

Receptanmodninger ikoner

Receptfornyelse ikoner                        

 

Receptanmodninger status

Receptfornyelser status ikoner