Vælg præparat

<< Klik for at se indhold >>

Vælg præparat

Billedet til 'Vælg præparat' er samme billede, som benyttes til valg af præparat fra takst, frihandelsvarer og andre.

 

I billedet til 'Vælg præparat' fremgår informationer relateret til det præparat, pakning og substitutionspakninger, som er markeret i listen. I skærmbilledet illustreret nedenfor er eksemplet 'Vælg fra takst'. Se eventuelt Vælg fra frihandel, Vælg fra andre.

 

Funktioner


Når fokus flyttes imellem de forskellige pakninger i oversigten over pakninger, flyttes fokus tilsvarende i oversigten over mulige substitutionspakninger, hvorved det som standard vil være samme pakning, der er markeret i de to oversigter. Det vil altid være pakningen, der er markeret i 'Pakning' oversigten, som er den, der bliver oprettet recept på ved <OK>. Ønskes i stedet en af substitutionspakningerne skal denne først findes frem som aktiv præparat, enten ved at dobbeltklikke på substitutionspakningen eller med <Enter>, mens det aktive fokus er i substitutionspakning.

 

Præparater eller pakninger i grå skriftfarve tydeliggør pakninger, der er udgåede, eller hvis et præparat har et udleveringsspeciale angivet, som ikke er samme som klinikkens. Udgåede pakninger (præparater) vil fremgå i oversigten i 90 dage, og der vil fortsat ikke kunne oprettes nye ordinationer eller recepter herpå. I detaljetekst feltet under pakningsoversigten vil det yderligere fremgå en begrundelse vedrørende det udgåede præparat/pakning med fed skrift.

 

Håndtering i forbindelse med nye recepter eller ændringer til ordinationer, hvor præparatpakning er udgået, har en beskrivende fejlbesked samtidig med felterne ikke er låst, så nyt præparat kan fremsøges. Desuden vil det udgåede præparat/pakning have fokus i listen, når der skal vælges nyt, da det således fremgår, hvad der oprindeligt var valgt. Substitutionspakninger vil være samme styrke og kan nemt vælges med dobbeltklik. Ønskes ikke at vælge en substitutionspakning, er det ligeledes forbedret ved at den forudfyldte søgning ikke længere er på det aktuelle præparatnavn men i stedet søges på ATC-kode.

 

Ved søgning er der 2 søgefelter. Det første felt søger i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke', og 'Form', mens det andet felt søger i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' og 'Producent'. De to søgefelter kan søges i enkeltvis eller i en kombination af de to felter. Det vil automatisk være første søgefelt, der søges i, hvis søgekriterier indtastes fra medicinkortet eller skærmbilledet til ordination.  Søgeresultat vil kun blive vist, hvis søgekriteriet er lig starten af at præparatnavn. Ved indtastning af flere søgekriterier i første felt skal blot et af disse være lig starten af at præparatnavn, mens de resterende skal indgå i teksten i kolonnerne 'Præparat', 'Styrke' eller 'Form' for at opnå et søgeresultat. Ved søgning i det andet søgefelt, vil søgeresultatet blive vist, hvis søgekriteriet indgår i teksten i kolonnerne 'ATC', 'ATC kode' eller 'Producent'. (Implementeret i forbindelse med version 20.2)

 

Eksempel på en søgning, hvor der er søgt på de to søgekriterier 'p' og 'br' i første søgefelt. Dermed søges for 'p' og 'br' i starten af 'Præparat' samt som del af teksten i 'Præparat', 'Styrke' og 'Form'.  

Nedenfor ses fx 'Brufen SR', hvor søgekriteriet 'br' ses i præparatnavnet og søgekriteriet 'p' ses i formen.

Nedenfor ses fx 'Paracetamol "B. Braun", hvor søgekriteriet 'p' og 'br' ses i præparatnavnet.  

 

Søgning

 

Doseringsforslag


FMK's version af stamdata for doseringsforslag, der fremkommer ved valg af præparat, anvendes. De stamdata har bevirket flere forskellige ændringer inklusiv ændringer i selve teksterne.

 

EG Clinea danner selv den korte doseringstekst, da denne ikke er med i doseringsforslag. Doseringsforslag i den fremviste liste sorteres alfabetisk og afspejler den tekst, FMK danner.

Supplerende tekst tilføjes ikke længere til hver enkel dosering, men i stedet til slutningen af den enkelte periode, fx "3 dråber 2 gange daglig Bemærk: i begge ører". Det betyder også, at de korte doseringstekster ofte bliver for lange til at kunne vises på recepter.

Tidspunktet 'før sengetid' i en morgen, middag, aften, nat dosering er ændret tilbage til 'nat'.

 

Ændringer til skærmbilledet


Ændringer til tekstfelter: Informationer, som tidligere fremgik i højre side som tekstfelter, er nu placeret i detaljetekstfeltet under pakningsoversigten eller kan blive vist i kolonner. Det er informationer som begrundelse for præparat/pakning ikke kan vælges, udgået, tilskud, klausul, udleveringsbestemmelse, udleveringsspeciale og kilde.

 

Ændringer til knapper: Den nye substitutionspakninger oversigt erstatter knappen hertil fra tidligere. Knapperne <Synonym>, <Analog> og <Vælg ATC> er fjernet og kan fremadrettet tilgås i højreklik menuen og/eller ved hjælp af genvejene <F5> for vis synonyme, <F6> for vis analoge og <F11> for vælg ATC. Knappen <Slet> er omdøbt til <Ryd X>.    

 

Ændringer til kolonner: Kolonnemæssigt er ændringerne, der blev introduceret i 19.1 for officielle magistrelle præparater, nu gældende for alle præparater, fx opdeling af kolonnen 'Præparat og importør' til kolonnerne 'Præparat og 'Producent'. Derudover er tilføjet to nye kolonner; 'Dosisdispensering' vil få tilføjet ikonet 'DD', hvis præparatet kan dosisdispenseres, mens 'Trafikfarlig' vil få tilføjet en rød advarselstrekant, lig ikonet på medicinpakker, hvis præparatet er trafikfarligt. Som standard har præparatoversigten følgende kolonner fremover: 'Præparat, 'Producent', 'Form', 'Styrke', 'ATC kode', 'Dosisdispensering', 'Trafikfarlig'. Tilvalgsmuligheder er: 'ATC (navn)', 'Administrationsvej' og 'Kilde'.

 

I pakningsoversigten er der ligeledes kolonne ændringer. Kolonnen 'PpD' er erstattet af 'Stykpris', 'Udl.b' er omdøbt til 'Udleveringsbestemmelse', 'Udl.s' er fjernet og dens information fremgår i detaljetekstfeltet samtidig med det kan ses ved at holde musen henover kolonnen til udleveringsbestemmelse. Tilvalgsmuligheder er: 'Tilskud' og 'Varenr.'. Som standard har pakningsoversigten følgende kolonner fremover: 'Pakning', 'Pris', 'Stykpris', 'Udleveringsbestemmelse', 'Udgået'.

 

Oversigt over substitutionspakninger er tilføjet med standard kolonnerne: 'Pakning', 'Præparat', 'Producent', 'Pris', 'Stykpris'. Tilvalgsmuligheder er: 'Varenr.' og 'Kategori'.

 

Skærmbillede


Vælg præparat